Polska

Nawet 10 lat więzienia za patostreamy. Projekt trafia do Sejmu

Piotr Kurek
Nawet 10 lat więzienia za patostreamy. Projekt trafia do Sejmu
1

Jak zapowiedziano, tak też się stało. Projekt ustawy zmieniającej kodeks karny trafia do Sejmu. Posłowie chcą, by za patostreaming uznać za przestępstwo. Twórcy tego typu treści mogą trafić do więzienia.

  Grupa posłów Zjednoczonej Prawicy - a konkretnie Suwerennej Polski (wcześniej Solidarnej Polski) złożyła dziś do Sejmu projekt zmiany kodeksu karny - EW-020-1250/23. Chodzi tu o zjawisko tzw. patostreamingu. Jak informowaliśmy kilka tygodni temu, patologia w sieci wreszcie ma być postrzegana jako prawdziwe przestępstwo, a „twórcy” takiego kontentu będą mogli trafić do więzienia.

  Projekt zmiany kodeksu karnego. Patostreaming jako przestępstwo

  Źródło: Depositphotos

  Projekt o zmianie ustawy nie jest długi i sprowadza się zaledwie do dwóch artykułów:

  Art. 255b. § .1 Kto za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, poprzez transmisje obrazu lub dźwięku albo udostępnianie zapisu obrazu lub d/wieku, rozpowszechnia treści przedstawiające popełnienie czynu zabronionego:

  1) zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, jako umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, obyczajności, rodzinie i opiece lub popełnione z użyciem przemocy;

  2) polegającego na znęcaniu się nad zwierzęciem lub zabiciu zwierzęcia, określonym w art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 г. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r.poz. 572 i 2375);

  3) stanowiącego naruszenie nietykalności cielesnej, w sposób prowadzący do poniżenia lub upokorzenia innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

  § .2 Tej samej karze podlega, kto w sposób określony w § 1 rozpowszechnia treści przedstawiające, jako czyn rzeczywiście popełniony, pozorowane popełnienie czynu zabronionego wskazanego w § 1 pkt 1-3.

  § .3 Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej albo taką korzyść osiąga, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

  § .4 Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1, kto, nie będąc sprawcą, podżegaczem lub pomocnikiem do czynu zabronionego wskazanego w § 1 pkt 1-3, działa w celu obrony interesu publicznego lub zasługującego na uwzględnienie interesu prywatnego.

  Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  Zmiany w kodeksie karnym. Mają szanse wejść w życie?

  Ze stron Sejmu wynika, że projekt został skierowany dzisiaj - 24 maja. W pierwszej kolejności ma być zaopiniowany przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu oraz Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Ocena dokonywana w opiniach dotyczy przede wszystkim zgodności projektów ustaw z prawem Unii Europejskiej oraz formalnych elementów uzasadnienia. Projekty ustaw, co do których istnieje wątpliwość, czy nie są sprzeczne z prawem, w tym z prawem Unii Europejskiej lub podstawowymi zasadami techniki prawodawczej, Marszałek Sejmu może skierować do Komisji Ustawodawczej w celu wyrażenia opinii.

  Stock Image from Depositphotos

  Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

  Więcej na tematy:

  news