Bank

Bank Gospodarstwa Krajowego spłaci kredyt innowacyjnego przedsiębiorcy

Redakcja Antyweb
Bank Gospodarstwa Krajowego spłaci kredyt innowacyjnego przedsiębiorcy
0

Innowacyjność to słowo, które zrobiło w ostatnich latach zawrotną karierę. Dziś nie trzeba już nikogo przekonywać, że firmy, które szukają nowych rozwiązań i technologii zyskują na rynku przewagę konkurencyjną. Aby zbudować innowacyjną przewagę potrzeba dwóch rzeczy: dobrego pomysłu i pieniędzy na jego wdrożenie. Polskim przedsiębiorcom nigdy nie brakowało pomysłowości, a dostęp do środków na wykorzystanie tego potencjału umożliwiają Kredyt na innowacje technologiczne dofinansowany premią na spłatę kapitału i Gwarancje Biznesmax z dotacją na spłatę odsetek.

Kredyt na innowacje technologiczne unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, którym zarządza BGK finansuje premię technologiczną, o którą mogą ubiegać się firmy wprowadzające na rynek innowacyjne produkty lub usługi.

Czy BGK udziela w ten sposób kredytu finansowanego ze środków unijnych firmom innowacyjnym? Nie do końca, bowiem BGK spłaca za pomocą tej premii część kredytu zaciągniętego przez przedsiębiorcę w banku komercyjnym! W ten oto oryginalny sposób już od 10 lat BGK wspiera mikro, małych i średnich przedsiębiorców we wprowadzaniu innowacji na rynku polskim.

Aby uzyskać premię technologiczną przedsiębiorca innowator musi zastosować się do pięciu prostych kroków:

 1. otrzymać promesę udzielenia kredytu technologicznego w banku komercyjnym lub podpisać warunkową umowę kredytu technologicznego;
 2. złożyć do BGK wniosek o dofinansowanie projektu;
 3. otrzymać promesę premii technologicznej wystawioną na podstawie pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie przez Panel Ekspertów;
 4. podpisać umowę kredytu technologicznego z bankiem komercyjnym, a następnie umowę o dofinansowanie z BGK;
 5. zrealizować i rozliczyć projekt wdrażający nowy produkt lub usługę.

O uzyskanie premii technologicznej mogą ubiegać się firmy z sektora MŚP, które w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii wprowadzą na rynek nowe albo znacząco ulepszone produkty lub zaoferują innowacyjne usługi. Projekty muszą być nowatorskie na terytorium Polski - powinny mieć charakter ogólnokrajowy.

Do tej pory do BGK trafiło aż 1697 wniosków o udzielenie premii technologicznej, z wkładem dofinansowania na poziomie ponad 5,5 miliarda złotych. Do tej pory BGK wydał 616 promes premii technologicznej i rozdysponował 1,78 mld zł na spłatę części kapitałowej kredytów technologicznych. Obecnie w BGK trwa piąty nabór wniosków na Kredyt na Innowacje Technologiczne.

Maksymalna wysokość premii technologicznej może wynieść nawet 6 mln złotych (uzależnione jest to od wielkości przedsiębiorstwa oraz miejsca realizacji inwestycji). Istotnym wymogiem w przypadku ubiegania się o kredyt wraz z premią technologiczną jest warunek, by środki własne przedsiębiorcy stanowiły nie mniej niż 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Inne kryteria oceny wniosków o kredyt technologiczny
są dostępne w bankach udostępniających tę formę pożyczek. Każdy bank indywidualnie określa sposób oceny inwestycji.

Pełna lista banków współpracujących

Dzięki premii technologicznej BGK umożliwia innowacyjnym przedsiębiorstwom znaczącą spłatę kapitału zaciągniętego kredytu technologicznego. To jednak nie wszystko. Dzięki innemu produktowi BGK możliwe jest także uzyskanie wsparcia w spłacie odsetek.

 1. Dzięki innemu produktowi BGK możliwe jest także uzyskanie wsparcia w spłacie odsetek.

Gwarancja Biznesmax na spłatę odsetek kredytowych

Firma innowacyjna, która realizuje projekt inwestycyjny może liczyć na wsparcie z Funduszu Gwarancyjnego unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wsparcie to polega na udzieleniu gwarancji spłaty kredytu z możliwością otrzymania dotacji zwracającej część zapłaconych odsetek.

Gwarancja może być zastosowana jako narzędzie niezależne od innych instrumentów wsparcia, ale również może być z powodzeniem łączona z projektami dotacyjnymi dofinansowanymi
z kredytu na innowacje technologiczne. Połączenie Kredytu na Innowacje Technologiczne i Gwarancji Biznesmax pozwoli przedsiębiorcy na sfinansowanie wszystkich kosztów projektu, z których jedna część otrzyma dofinansowanie dotacyjne w formie premii technologicznej spłacającej kapitał kredytu, a pozostała część kosztów zostanie objęta bezpłatną gwarancją z dofinansowaniem w formie dotacji na spłatę odsetek.

Gwarancja Biznesmax oferuje maksymalny okres zabezpieczenia spłaty kredytu, który wynosi 20 lat na kwotę do 2,5 mln euro oraz maksymalny możliwy zakres obejmujący 80 proc. wartości kredytu. Ponadto gwarancja ta jest bezpłatna, co powoduje istotną oszczędność środków przedsiębiorcy. Każdy przedsiębiorca, który prawidłowo wykorzysta kredyt z gwarancją Biznesmax może liczyć na dodatkowe wsparcie w formie dotacji refundującej zapłacone odsetki za okres pierwszych 3 lat kredytowania.

Wniosek o udzielenie Gwarancji Biznesmax wraz z planem inwestycyjnym przedsiębiorca składa razem z wnioskiem kredytowym. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów muszą być dostępne w firmie, ale nie są wymagane przez bank na etapie wnioskowania. Decyzja o udzieleniu gwarancji jest podejmowana jednocześnie z decyzją o udzieleniu kredytu.

Korzyści z Gwarancji

Gwarancja Biznesmax ułatwia dostęp do finansowania firmom innowacyjnym, które często mają podwyższone ryzyko kredytowe. Dzięki temu instrumentowi przedsiębiorca zyskuje znacznie lepsze warunki kredytowania. Może liczyć nie tylko na wyższą kwotę kredytu, ale także na dłuższy okres spłaty, niższe marże i prowizje oraz zwrot kosztów z tytułu zapłaconych odsetek.

Procedura przyznająca Gwarancję Biznesmax zawiera się w kilu prostych krokach:

 • przyjęciu przez bank kredytujący wniosku przedsiębiorcy według wzoru określonego przez BGK;
 • dokonaniu przez bank kredytujący weryfikacji wniosku oraz potwierdzeniu spełnienia kryteriów uzyskania Gwarancji;
 • udzielenie przez bank kredytujący kredytu objętego Gwarancją
 • po zakończeniu projektu sfinansowanego Kredytem z Gwarancją przekazaniu do BGK wniosku wraz z informacją o kredycie, którego dotyczy dopłata do oprocentowania;
 • dokonaniu przez BGK pozytywnej oceny wniosku o udzielenie dopłaty.

O kredyt z wykorzystaniem Gwarancji Biznesmax można ubiegać się w 10 współpracujących z BGK komercyjnych bankach. Pełna lista banków

Najistotniejsze korzyści Gwarancji Biznesmax dla kredytobiorcy to:

 • bezpłatne zabezpieczenie kredytu,
 • możliwość uzyskania dopłat do oprocentowania kredytu,
 • wygoda - wszystkie formalności związane z zabezpieczeniem kredytu realizowane są w banku kredytującym,
 • elastyczność w dysponowaniu własnym majątkiem – gwarancja BGK jest głównym zabezpieczeniem kredytu,
 • oszczędność środków – gwarancja umożliwia atrakcyjniejsze warunki kredytowania,
 • finansowanie kosztów towarzyszących oraz kapitału obrotowego jako uzupełnienie realizowanej inwestycji,
 • finansowanie kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku,
 • możliwość uzyskania lepszych warunków kredytowania w porównaniu do standardowej oferty banku,
 • korzystny dla przedsiębiorcy sposób wyliczania wartości pomocy,
 • łatwiejszy dostęp w porównaniu do wsparcia dotacyjnego i szybka ścieżka decyzyjna;

-

Artykuł sponsorowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przyznanie premii i gwarancji, o której mowa w artykule uzależnione jest m.in. od pozytywnej analizy zdolności kredytowej, spełnienia ww. warunków oraz pozostałych aspektów wskazanych w dokumentacji konkursowej. Niniejszy materiał jest wyłącznie materiałem informacyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje na temat pożyczek unijnych i produktów dostępne są na www.bgk.pl w zakładce Kredyt na Innowacje Technologiczne i Biznesmax z dotacją oraz w najbliższej placówce.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu