Polska

Według Ministerstwa Finansów wspólne przejazdy nie podlegają opodatkowaniu

Grzegorz Ułan
17

Taką informację dostaliśmy właśnie od BlaBlaCar, a to na podstawie odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelacje 32705 posła Zbigniewa Chmielowca. Temat wspólnych przejazdów poruszany był na Antyweb już kilkakrotnie, dla przypomnienia wyjaśnię, że polega to na udostępnianiu przez kierowców wol...

Taką informację dostaliśmy właśnie od BlaBlaCar, a to na podstawie odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelacje 32705 posła Zbigniewa Chmielowca.

Temat wspólnych przejazdów poruszany był na Antyweb już kilkakrotnie, dla przypomnienia wyjaśnię, że polega to na udostępnianiu przez kierowców wolnych miejsc w samochodach w zamian za pokrycie kosztów podróży przez pasażerów, którzy chcą dojechać w to samo miejsce, co właściciel samochodu.

Działalność taka budziła do tej pory wątpliwości natury prawnej, wydaje się, że przynajmniej w zakresie konieczności odprowadzania podatku z tego tytułu została w końcu wyjaśniona.

Na początek zacytuje informację przesłaną przez BlaBlaCar:

Wspólne przejazdy – organizowane chociażby za pośrednictwem BlaBlaCar - polegają na udostępnianiu przez kierowców wolnych miejsc w swoich samochodach w zamian za składkę na paliwo, która pokrywa tylko część kosztów podróży. W przypadku BlaBlaCar jej maksymalna wysokość jest odgórnie ustalona przez serwis i nie pozwala kierowcy osiągać zysku. Brak możliwości realizacji zarobkowego celu przez kierowców jest ściśle określony w regulaminie BlaBlaCar, a instrumenty, które stosuje serwis - ograniczenie wysokości ceny, odpowiednie ostrzeżenia przy dodawaniu przejazdów, stała moderacja - dodatkowo zmniejszają prawdopodobieństwo złamania tych zasad przez kierowców udostępniających miejsca.

Jarosław Neneman, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, w odpowiedzi na interpelację Posła Zbigniewa Chmielowca podkreślił, że należy przyjąć, iż kierowcy udostępniający okazjonalnie wolne  miejsca w samochodzie osobowym innym osobom celem odbycia wspólnej podróży, w zamian za udział pasażerów w kosztach podróży, nie uzyskują dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdyż nie występuje w tym przypadku przyrost majątku skutkujący powstaniem zobowiązania podatkowego. O ile kierowca działa więc jako osoba fizyczna, która przy okazji swojej podróży zabiera pasażerów i używa samochodu do celów prywatnych – nie zachodzi obowiązek podatkowy.

Przy okazji Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę, że konieczność odprowadzenia podatku zachodzi w przypadku oferowania przejazdów pojazdami służącymi wykonywaniu obowiązków pracowniczych, służbowych bądź zawodowych, powierzonych kierowcy wyłącznie w innym celu, niż użytek prywatny. Wtedy – jak przeczytamy w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację - należy przyjąć, że jest to działalność zarobkowa, z której dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Ministerstwo Finansów stwierdza również, że w przypadku kierowcy działającego jako prywatna osoba nie występuje obowiązek podatkowy z tytułu VAT, ponieważ wspólne przejazdy jako sporadyczne zabieranie ze sobą osób, podróżujących w tym samym kierunku, nie stanowią stałej, zarobkowej działalności usługowej.

Obowiązek podatkowy z tytułu VAT powstaje tylko wtedy, gdy dany podmiot realizuje zasadę zarobkowego i zorganizowanego działania polegającego np. na przewozie osób.

W tym wyjaśnieniu stanowiska Ministerstwa Finansów autorstwa BlaBlaCar wygląda na to, że kierowcy udostępniający swoje miejsca za pośrednictwem tego serwisu mogą spać spokojnie. Jednak po wczytaniu się w oryginalną treść odpowiedzi Ministerstwa mam pewne wątpliwości, co do tego, a już na pewno, co do niektórych kierowców, którzy na przykład regularnie udostępniają swoje miejsce w samochodzie.

Spójrzmy na przykład na ten zapis:

Odnosząc się do sytuacji opisanych w pytaniu 4 interpelacji należy wskazać, że ocena czy w konkretnych przypadkach udostępnienie np. samochodu czy narzędzi podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wymaga szczegółowej analizy w każdym stanie faktycznym, pod kątem spełnienia wskazanych wyżej przesłanek. Jeżeli przesłanki te zostaną spełnione świadczone usługi powinny zostać opodatkowane VAT-em na ogólnych zasadach, w pozostałych przypadkach będą wyłączone spod VAT. Przykłady zostały opisane w interpelacji w sposób bardzo ogólny, stąd też nie jest możliwa jednoznaczna ocena tak przedstawionych sytuacji na gruncie ustawy o VAT.

Tym niemniej należy wskazać, że przyjęcie, że dana osoba fizyczna udostępniając przykładowo samochód działa w charakterze podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT wymaga zbadania (indywidualnie w sprawie) czy dany podmiot realizuje zasadę zarobkowego i zorganizowanego działania, polegającego np. na przewozie osób. Przesłankami przemawiającymi za uznaniem takiej działalności za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT będą przykładowo regularny charakter usług czy zorganizowany charakter działalności (np. ogłaszanie swojej oferty na portalach internetowych). Jeśli stopień aktywności (zaangażowania) danego podmiotu na niwie udostępniania np. samochodu w zakresie form działania i środków, będzie czynił tę działalność podobną do działalności osób zawodowo świadczących usługi przewozu, wówczas taka działalność będzie spełniała definicję działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT.

Jest sporo kierowców, którzy regularnie ogłaszają się na tym portalu z adnotacją, że kursują codziennie na danej trasie w określonym czasie. To już podchodzi po tę przesłankę opisaną wyżej przez MF. Pozostaje pytanie, czy sam fakt, że suma opłat pobieranych od pasażerów nie będzie przekraczała kosztów podróży wystarczy, by wyeliminować konieczność odprowadzania podatku?

Tak jak sugeruje Ministerstwo Finansów, takie przypadki będą podlegały indywidualnej ocenie. Niemniej mamy w końcu jasny komunikat, przynajmniej odnoszący się do kierowców, którzy rzeczywiście jedynie w sporadycznych sytuacjach udostępniają swoje miejsce pasażerom w zamian za pokrycie kosztów podróży, że taka działalność nie będzie skutkowała u nich koniecznością opodatkowania.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu