Biznes

Ustawa z 10 maja 2018 o wspieraniu nowych inwestycji - o tym warto wiedzieć

Redakcja Antyweb
Ustawa z 10 maja 2018 o wspieraniu nowych inwestycji - o tym warto wiedzieć
3

Po krótkim vacatio legis weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji. Ma ona na celu udostępnić przedsiębiorcom dostęp do dobrodziejstw, które zapewniają strefy ekonomiczne z tą różnicą, że zwiększa się zasięg terytorialny – regulacja ma dotyczyć terenu całego kraju.

Ideą przewodnią jest zmniejszenie dysproporcji w nasyceniu rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów. Jest to element planu korelującego mechanizm wsparcia ze „Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020”.

Podmioty usytuowane na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych mogą korzystać z praw nabytych do 2026 r. – ich sytuacja nie zmieni się. Pomoc publiczna w postaci zwolnień podatkowych zostanie udzielona na podstawie nowych reguł.

Adresatami norm są przedsiębiorcy, którzy zakładają nowe przedsiębiorstwo albo dokonują modernizacji własnego przedsiębiorstwa poprzez zwiększanie zdolności produkcyjnej, czy wprowadzanie nowych produktów nieprodukowanych wcześniej w tym przedsiębiorstwie. Uznanym za innowacyjne może zostać dokonanie zasadniczej zmiany w samym procesie produkcji. Kluczowym jest czynienie nakładów nie tylko na obiekty trwałe, ale i wartości niematerialne, czy nawet prawne.

Cały kraj podzielony na strefy

Od lat 90’ funkcjonują w Polsce Specjalne Strefy Ekonomiczne. Są to określone obszary, na których usytuowano przedsiębiorstwa korzystające ze wsparcia. Dostrzeżono problemy związane z np. nabyciem nieruchomości pod kątem prowadzenia przedsiębiorstwa. Rozwiązaniem ma być zniesienie granic stref z jednoczesnym zachowaniem statusu przedsiębiorstw korzystających ze zwolnień. Preferowane obszary, na których będą ułatwienia w postaci obniżenia wymagań dot. minimalnego poziomu inwestycji, to powiaty o wyższej stopie bezrobocia. Celem nowej ustawy ma być m.in. napływ kapitału na tereny słabiej rozwinięte.

Podmioty zarządzające danym obszarem (będą to spółki zarządzające na terenach powiatów) będą zobowiązane podejmować działania sprzyjające przedsiębiorcom – takie jak udzielanie informacji co do sposobów uzyskania zwolnień, promowanie nowych inwestycji, czy ułatwianie dialogu ze społecznościami lokalnymi.

Rada rozwoju obszaru gospodarczego, w skład której wchodzą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i wojewódzkich rad dialogu społecznego, ma proponować, jakie kierunki działań należy podjąć, aby zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną danego obszaru.

Wniosek przedsiębiorcy

Aby uzyskać wsparcie, przedsiębiorca musi złożyć wniosek zawierający plan realizacji inwestycji. Treść wniosku zostanie opublikowana wraz z rozporządzeniem wykonawczym, opracowywanym właśnie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Rozporządzenie w dużej mierze uszczegóławia kryteria wydania pozytywnej decycji o wsparciu. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest spełnienie przez przedsiębiorcę szeregu wymagań. Enumeratywnie wyliczono, na które obszary gospodarcze nie będzie wsparcia publicznego.

Przedsiębiorca będzie musiał spełnić kryteria ilościowo – jakościowe. Na pewno poziom minimalnych inwestycji, które ma ponieść przedsiębiorca, będzie dostosowany do możliwości mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a dodatkowo zostanie obniżony na obszarach o wyższej stopie bezrobocia. Kryteria ilościowe odnoszą się do minimalnej kwoty na inwestycje, do poniesienia której zobowiązuje się przedsiębiorca i waha się od 10 do 100 mln złotych. W projektowanym rozporządzeniu wskazuje się na możliwość obniżenia wskazanej kwoty minimalnej nawet o 95%, jeśli przedsiębiorstwo ma przyczynić się do rozwoju nowoczesnych usług dla biznesu, a w przypadku mikroprzedsiębiorców o 98%.

Kryteria jakościowe odnoszą się do podnoszenia stabilności zatrudnienia, możliwości sprzedaży eksportowej, prowadzenia działalności badawczo – rozowojowej, niskiego poziomu oddziaływania na środowisko przez przedsiębiorcę. Za spełnienie kryteriów wymaganych w rozporządzeniu, przyznawane są punkty, od ilości których zależy wydanie decyzji pozytywnej.

Ministerstwo powierzyło wydawanie decyzji o wsparciu i ewentualne kontrole zarządzającemu obszarem.

Cel regulacji

Wsparcie przedsiębiorców polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych na okres od 10 do 15 lat. Kwestie podatkowe są kluczowe dla przedsiębiorczości, stąd idea wspierania przedsiębiorców przyczyniających się do unowocześniania gospodarki ze szczególnym naciskiem na ułatwianie podejmowania inwestycji na terenach słabiej rozwiniętych. Rozporządzenie, które jest opracowywane, nada ostateczny kształt instytucjom służącym wspieraniu nowych inwestycji. Tempo prac (link do projektu ustawy) wskazuje na „ważny interes państwa”, jak wskazano w uzasadnieniu rozporządzenia.

Artykuł ekspercki przekazała Antyweb kancelaria Kara

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu