Polska

Wyrok TSUE: miliony euro kary dla Polski!

Kacper Cembrowski
Wyrok TSUE: miliony euro kary dla Polski!
0

Jak orzekł dziś Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Polska zapłaci wiele milionów euro kary. Wszystko przez to, że do tej pory nie wdrożono Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej (EKŁE).

Oficjalny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wielkie kary dla Polski

Jak donosi Ministerstwo Cyfryzacji, dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił decyzję w sprawie C-452/22, w której Komisja Europejska wniosła skargę przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej z powodu niedotrzymania obowiązku transpozycji dyrektywy 2018/1972, dotyczącej ustanowienia Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej (EKŁE). Jak czytamy w komunikacie: „Zaniechania poprzedniego rządu spowodowały, że Polska będzie musiała zapłacić wysokie kary. Prace nad wdrożeniem przepisów w nowej kadencji prowadzone są bardzo intensywnie”.

8 lipca 2022 roku Komisja Europejska wniosła skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko Polsce o nieterminowe wdrożenie wspomnianego EKŁE. W skardze Komisja wniosła o nakazanie zapłaty na rzecz Komisji ryczałtu w oparciu o dzienną kwotę 13 180,5 EUR, przy czym minimalna kwota ryczałtu powinna wynosić 3 270 000 EUR oraz o nakazanie zapłaty na rzecz Komisji okresowej kary pieniężnej w wysokości 59 290,5 EUR za każdy dzień od dnia ogłoszenia wyroku w niniejszej sprawie do momentu, kiedy państwo to wywiąże się ze zobowiązań wynikających z dyrektywy 2018/1972.

Zgodnie z dzisiejszym orzeczeniem TSUE, Polska została zobowiązana do zapłaty ryczałtu w wysokości 4 milionów euro, okresowej kary pieniężnej w wysokości 50 tysięcy euro dziennie, licząc od tego dnia do dnia usunięcia naruszenia oraz zwrotu kosztów postępowania przed TSUE.

Źródło: Depositphotos

Dyrektywa, która ustanawia Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej, została oficjalnie wprowadzona w życie dnia 20 grudnia 2018 roku. Stanowi ona kompleksowy zestaw przepisów regulujących sektor łączności elektronicznej. Termin na transpozycję dyrektywy minął dnia 21 grudnia 2020 roku. Z uwagi na brak wdrożenia dyrektywy przez Polskę, Komisja Europejska złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej właśnie 8 lipca 2022 roku.

Co dalej? Nowy rząd ma przyspieszyć wprowadzenie tej dyrektywy

W komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji czytamy również, że rozpoczęcie prac legislacyjnych nad wprowadzeniem Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej do polskiego prawa, zawartego w nowej ustawie — Prawo Komunikacji Elektronicznej, miało miejsce w lipcu 2020 roku. Prace te jednak nie zostały zakończone przed zakończeniem poprzedniej kadencji. Dlaczego? Głównym powodem tego opóźnienia miał być fakt, że w projekcie ustawy pojawiły się przepisy, które nie wynikały bezpośrednio z implementowanej dyrektywy, obejmujące między innymi kwestie kontroli operacyjnej oraz retencji danych. Dodatkowo wprowadzono zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji, znanej jako „Lex pilot”. W nowej kadencji Ministerstwo Cyfryzacji niezwłocznie przystąpiło do wznowienia prac nad wdrożeniem Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej. Wiceminister cyfryzacji, Michał Gramatyka, mówi:

Pozostajemy w dialogu z Komisją Europejską, dążąc do sprawnego i pełnego wdrożenia przepisów Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej. Jest to jeden z naszych priorytetów.

Źródło: Unsplash

Obecnie przywrócono obowiązujące przepisy ustawy — Prawo Telekomunikacyjne dotyczące katalogu podmiotów zobowiązanych do retencji danych telekomunikacyjnych oraz ich udostępniania. Zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji z grudnia 1992 roku zostały ograniczone do modyfikacji przepisu dotyczącego udzielania koncesji, natomiast w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z 7 maja 2010 roku zmiany ograniczono do niezbędnych dla wdrożenia Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej.

Do tego Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że w grudniu zeszłego roku Minister Cyfryzacji złożył wniosek o wpisanie projektów do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. 29 stycznia 2024 roku projekty zostały dodane do wykazu pod numerami UC7 i UC8. Ze względu na znaczące opóźnienia w implementacji Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej, Minister Cyfryzacji zwrócił się o przyspieszone procedowanie projektów ustawy — Prawo Komunikacji Elektronicznej oraz przepisów wprowadzających, na co zgodził się Sekretarz Rady Ministrów.

Źródło: Depositphotos

W dniach 23 i 26 lutego tego roku projekty zostały przekazane do uzgodnień międzyresortowych, opinii publicznych (z terminem 14 dni) oraz opinii związków zawodowych i organizacji pracodawców (z terminem 21 dni). Ministerstwo Cyfryzacji obecnie analizuje uwagi i przygotowuje projekt do przedstawienia na Stałym Komitecie Rady Ministrów. Zakończenie etapu rządowych prac legislacyjnych planowane jest na maj bieżącego roku, aby projekty mogły być skierowane do Sejmu najpóźniej w czerwcu.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Grafika wyróżniająca: Depositphotos

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu