Sztuczna inteligencja

Polski rząd bierze się za technologie. Szykuje nowe prawo

Piotr Kurek
Polski rząd bierze się za technologie. Szykuje nowe prawo
2

Ministerstwo Cyfryzacji szykuje się do prac nad implementacją Aktu o Sztucznej Inteligencji w Polsce. Prekonsultacje mają pomóc w odpowiedzi na kilka istotnych kwestii związanych z działaniem i rozwojem AI na polskim rynku.

Pierwsze w historii ramy prawne dotyczące sztucznej inteligencji, znane też jako Akt w sprawie AI lub Aktu o Sztucznej Inteligencji , skupiają się na zagrożeniach związanych z AI i umożliwiają Europie odgrywanie wiodącej roli na rynku globalnym. Ustawa ta została stworzona w celu ustanowienia klarownych wymogów i obowiązków dla twórców oraz operatorów tej technologii, dotyczących konkretnych jej zastosowań.

Źródło: Depositphotos

Dodatkowo, Akt ma na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych i finansowych dla firm, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). O założeniach Aktu, można poczytać na oficjalnych stronach Komisji Europejskiej, jednak to przed poszczególnymi krajami EU stoi teraz obowiązek implementacji tego prawa. Do akcji wkracza więc Ministerstwo Cyfryzacji, które rusza z prekonsultacjami zapraszając do dyskusji interesariuszy sektora AI, którzy mogą wypowiedzieć się na temat kierunków wprowadzania Aktu do polskiego systemu prawnego.

Rząd pyta Polaków: co zrobić z AI w naszym kraju? Nowe prawo już wkrótce

Oto cztery pytania, które Ministerstwo Cyfryzacji stawia Polakom i polskim firmom technologicznym, które rozwijają swoje przedsiębiorstwa z wykorzystaniem narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Odpowiedzi mają pomóc w przygotowaniu kolejnego etapu konsultacji i wytoczą kierunek, w jakim zmierzać będzie implementacja i dostosowanie Aktu o AI na naszym rynku.

 1. Czy w związku z wdrożeniem Aktu powinien powstać w polskim porządku prawnym zupełnie nowy, przeznaczony temu obszarowi organ nadzoru rynku czy też może tę funkcję powinny pełnić obecnie istniejące organy lub organ? Prosimy uzasadnić swoją odpowiedź i, jeśli to zasadne, wskazać istniejące instytucje publiczne, które powinny pełnić tę funkcję.
 2. Czy w związku z wdrożeniem Aktu funkcja organu notyfikującego powinna być pełniona przez obecnie istniejący podmiot lub podmioty publiczne czy też przez nowy, powołany w tym celu podmiot?  Prosimy uzasadnić swoją odpowiedź i, jeśli jest to zasadne, wskazać istniejący podmiot, który powinien pełnić tę funkcję.
 3. Czy w związku z wdrożeniem Aktu funkcję organu nadzoru rynku* oraz organu notyfikującego** powinny być realizowane przez samą instytucję czy też poprzez niezależne od siebie organy na zasadzie współpracy opartej na podziale zadań? Prosimy uzasadnić swoją odpowiedź oraz, jeśli jest to zasadne, wskazać istniejące podmioty, które powinny pełnić te funkcje.
 4. Jakie kategorie interesariuszy – np. organów, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw, grup społecznych, kategorii obywateli i in. - powinny być traktowane priorytetowo w zakresie działań komunikacyjnych i edukacyjnych w związku z procesem wchodzenia w życie europejskiego rozporządzenia dot. Sztucznej inteligencji? Prosimy uzasadnić swoją odpowiedź.

Jednocześnie, Ministerstwo Cyfryzacji zwraca uwagę na dwa pojęcia: organ nadzoru rynku oraz organ notyfikujący wskazując ich główne cechy:

Organ nadzoru rynku

 • pojedynczy punkt kontaktowy do celów rozporządzenia
 • wykonuje swoje uprawnienia w sposób niezależny, bezstronny i nietendencyjny
 • rozpatruje wnioski dot. zezwolenia na wprowadzenie do obrotu lub oddanie do użytku systemów AI wysokiego ryzyka
 • Przyjmuje zgłoszenia dot. poważnych incydentów
 • Rozpatruje skargi składane przez osoby poddane działaniom systemów AI

Organ notyfikujący

 • jest odpowiedzialny za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny, wyznaczania i notyfikowania jednostek oceniających zgodność systemów AI oraz za ich monitorowanie,
 • w określonych sytuacjach przedkłada Komisji i państwom członkowskim dowody potwierdzające kompetencje jednostki oceniającej zgodność,
 • działa w sposób gwarantujący wysokie kompetencje eksperckie, poufność, bezstronność oraz brak jakichkolwiek przypadków konfliktu interesów z jednostkami oceniającymi zgodność.

Ministerstwo prosi, by na zadane powyżej pytania odpowiadać drogą mailową do 23 kwietnia 2024 roku. Należy je przesłać na adres grai@cyfra.gov.pl z dopiskiem [AI ACT] w tytule.

Stock image from Depositphotos

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu