Telekomy

Za rozwiązanie umowy z operatorem zapłacisz dużo mniejszą karę

Grzegorz Ułan
Za rozwiązanie umowy z operatorem zapłacisz dużo mniejszą karę
4

Rozpoczęły się właśnie konsultacje do projektu ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej, która w całości ma zastąpić obowiązującą ustawę Prawo Telekomunikacyjne. Ma to przede wszystkim na celu wdrożenie w polskim systemie prawnym przepisów unijnej dyrektywy Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE). Znamy już opinie na temat zmian ze strony operatorów, w imieniu których występuje Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE).

Operatorzy mają tu szereg uwag, co do nowych przepisów, które ma wprowadzić PKE. Postaram się Wam streścić tutaj najważniejsze z nich.

Roczna opłata telekomunikacyjna wzrośnie aż o 400%

Do tej pory operatorzy w Polsce, których przychody roczne przekraczały kwotę 10 mln zł, zobowiązani byli do ponoszenia rocznej opłaty telekomunikacyjnej w wysokości 0,05% tego przychodu. W nowym PKE, opłata ta rośnie aż o 400% do 0,25% przychodu, jednocześnie podwyższono próg, po którym obowiązek uiszczania opłaty obowiązuje,- z 10 mln zł do 50 mln zł.

To oczywiście, rodzi sprzeciw operatorów, którzy nie widzą uzasadnienia tak dużego wzrostu tego obciążenia finansowego. Jak dużego? W uzasadnieniu projektu ustawy możemy przeczytać, iż do tej pory wpływy do budżetu państwa z tej opłaty wynosiły 20 mln zł, a po zmianie wzrosną aż o 70 mln.

Tak więc to istotna zmiana, bo z jednej strony rośnie procent odprowadzanych do budżetu przychodów, a z drugiej maleje liczba przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy będą zobowiązaniu do ich ponoszenia.

Likwidacja kanału sprzedaży door2door

Nowe przepisy wprowadzają zakaz zawierania umów podczas nieumówionej wizyty w lokalu abonenta. PIKE zwraca tu uwagę, że ten kanał sprzedaży był wykorzystywany przez operatorów do zawierania umów w mniejszych miejscowościach, w których nie ma salonów sprzedaży, a ustawa o prawach konsumentów, która weszła w życie 1 stycznia 2023 r. już wprowadzała ich wystarczającą ochronę w tym zakresie, w postaci wysłużenia do 30 dni okresu, na bez kosztowe rozwiązanie takiej umowy.


Ministerstwo Cyfryzacji stoi jednak na stanowisku, że taka forma zawierania umów, wprowadzała nieuprawniony element zaskoczenia oraz fakt, iż takie kontakty z punktu widzenia konsumentów są niepożądane.

Podawanie numeru w ofertach na kartę na trwałym nośniku

Tutaj musimy się zgodzić z PIKE, która wskazuje, iż w obiegu są już wirtualne karty eSIM, które nie są sprzedawane w formach starterów, jak w przypadku fizycznych kart SIM.


W mojej ocenie zahamowałoby to de facto rozwój tej technologii eSIM, a już na pewno wydłużyło proces zamawiania nowego numeru czy przenoszenia go do innego operatora.

Obniżenie kar za rozwiązanie umowy przez abonenta

Tu docieramy już do tytułowych zmian. Obecnie, w przypadku rozwiązania umowy z winy abonenta przed końcem jej obowiązywania, zobowiązany jest on do zwrotu pozostałych do końca umowy opłat abonamentowych i przyznanych ulg czy rabatów.

Nowe PKE obniża tę karę do maksymalnie połowy sumy tych opłat:

Art. 305 ust. 3.Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć:
1) z tytułu usługi telekomunikacyjnej – połowy sumy części opłaty abonamentowej lub innej okresowej opłaty stanowiącej opłatę za tę usługę, wskazanej w art. 288 ust. 1 pkt 6 lit. a lub art. 294 ust. 1 pkt 3 lit. a, które abonent powinien uiścić do czasu zakończenia obowiązywania umowy.

Co na to PIKE?:

Nie zgadzamy się na obniżenie wysokości odszkodowań za bezpodstawne zerwanie umów terminowych przez abonentów, co stanowi nieuzasadnioną dyskryminację rynku telekomunikacyjnego względem innych branż.

Klauzule inflacyjne/waloryzacyjne w umowach

Obecnie jest już możliwość wprowadzenie klauzul inflacyjnych, w przypadku zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, jeżeli możliwość wprowadzania zmiany przewidziano w treści umowy, określając w umowie okoliczności, w których zmiana może nastąpić. W nowym PKE możliwość taka ograniczona ma zostać tylko do umowy na czas nieokreślony lub umowy, o której mowa w art. 303 ust. 1, (przyp. red. - automatycznie przedłużanej na czas nieokreślony po upłynięciu okresu oznaczonego).


Co proponuje PIKE? Dodać do zapisu umowy na czas określony oraz rozszerzyć przypadki, w których można zastosować klauzule inflacyjne o:

  • wzrost cen towarów i usług związanych ze świadczoną usługą,
  • wzrost obciążeń publicznoprawnych,
  • wzrost kosztów ogólnych prowadzenia działalności i obsługi klienta,
  • zmiana orzecznictwa lub zmiana interpretacji prawa wyrażona w komunikatach lub wytycznych organów administracji publicznej, w zakresie dotyczącym zasad świadczenia usługi,
  • poniesienie istotnych nakładów inwestycyjnych na rozwój sieci lub zwiększenie jakości świadczonych usług,
  • usunięcie z oferty usługi lub zmiana jej parametrów z powodu zmian technologicznych lub organizacyjnych.

Zwrot niewykorzystanych środków w ofertach na kartę

PIKE chce wykreślenia z ustawy zapisu o obowiązku zwrotu niewykorzystanych środków w przypadku wygaśnięcia ważności konta (pozostawienie tylko przypadku przeniesienia numeru do innego operatora) oraz wyłączenia możliwości podawania numeru konta bankowego do automatycznych zwrotów tych kwot, już przy rejestracji karty SIM.

W naszej ocenie wdrożenie zmian związanych z możliwością podawania numeru konta bankowego, np. w punkcie typu Żabka, tworzyć będzie przede wszystkim dla samych abonentów niebezpieczeństwo związane z utratą danych osobowych, czy właśnie kradzieżą tożsamości, nie wspominając już o całym szeregu skarg, jakie mogą pojawić się w trakcie świadczenia usług, związanych z błędnym podaniem numeru konta bankowego, czy też zmianą numeru konta.

Podwyższenie domyślnego limitu kwotowego w usługach direct billing

Na koniec niezrozumiała propozycja PIKE, która chce podwyższenia domyślnego limitu kwotowego na usługi SMS Premium. Aktualnie, jeśli podczas podpisywania umowy, abonent nie zdecyduje się na samodzielne określenie limitu, domyślnie ustalony limit wynosi 35 zł miesięcznie.

Zbyt niski próg kwotowy 35 zł powoduje u części abonentów dezorientację w związku z brakiem zrozumienia dlaczego nie mogą skorzystać z danej usługi Premium. Abonenci dzwonią do BOK, składają reklamacje lub w ogóle przechodzą na inną metodę płatności np. BLIK. Jest to niekorzystne zarówno dla abonentów, jak i przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

 

PIKE postuluje, by limit ten podwyższyć dwukrotnie do kwoty 70 zł miesięcznie, argumentując to tym, iż  limit na pojedynczą transakcję (w tym usługę Premium) wynikający z dyrektywy PSD2 wynosi 50 EUR.

Ponadto PIKE chce wydłużenia vacatio legis dla zakazu zawierania umów dłuższych niż 24 miesiące. Chodzi tu głównie o aneksy przedłużeniowe dla umów, w ramach których abonenci dokupują urządzenia ze spłatą rat na 36 i 48 miesięcy. Z kolei skrócenia vacatio legis, oczekuje w przypadku wprowadzenia możliwości korzystania z elektronicznych metod potwierdzania danych, w szczególności z wykorzystywania w tym celu aplikacji mObywatel.
Źródło: Rządowe Centrum Legislacji/Polska Izba Komunikacji Elektronicznej.
Stock Image from Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu