Google

Jak rozliczyć przychody ze sprzedaży aplikacji w App Store i Google Play?

Grzegorz Marczak
83

Autorem wpisu jest Sebastian Bobrowski, Dyrektor Finansowy inFakt. Sprzedaż smartfonów i tabletów rośnie lawinowo, a co za tym idzie zwiększa się chęć (i motywacja) do pisania prostych programów na te urządzenia – tzw. aplikacji. W końcu można je pobrać w każdym miejscu świata, a ciekawy progra...

ga-600x261
Autorem wpisu jest Sebastian Bobrowski, Dyrektor Finansowy inFakt.

Sprzedaż smartfonów i tabletów rośnie lawinowo, a co za tym idzie zwiększa się chęć (i motywacja) do pisania prostych programów na te urządzenia – tzw. aplikacji. W końcu można je pobrać w każdym miejscu świata, a ciekawy program może liczyć na internetowy rozgłos o naprawdę sporym zasięgu. Jak łatwo się domyślić, polskie przepisy nakazują rozliczanie takich zarobków. W jaki sposób tego dokonać?

App Store i Google Play – podobne działanie, ale różne systemy rozliczeń

Zarówno App Store, jak i Google Play oferują aplikacje płatne i darmowe, które można instalować i opłacać (w przypadku płatnych) w prosty sposób z poziomu urządzenia. Wystarczy np. karta kredytowa.

Obie platformy są wygodne dla twórców aplikacji, ponieważ nie muszą oni szukać na własną rękę kanałów zbytu dla swoich produktów – napisany program można opublikować w ramach sklepu, a wówczas staje się on dostępny dla każdego użytkownika z dowolnego kraju. Mimo podobnego mechanizmu dystrybucji i zakupu aplikacji, sklepy Apple'a i Google'a różnią się w sposobie dokonywania rozliczeń z developerami.

W przypadku współpracy z App Store, developerzy udzielają licencji na sprzedaż aplikacji oraz zezwolenia m.in. na korzystanie ze zrzutów ekranów i znaków handlowych w celach promocyjnych. Za proces sprzedaży aplikacji odpowiada w tym modelu firma Apple i robi to na własny rachunek. Funkcjonowanie App Store można porównać do działania sklepu internetowego, w którym jego właściciel oferuje produkty różnych producentów (w tym wypadku twórców aplikacji).

Natomiast jeśli chodzi o rozwiązanie stosowane w Google Play, to koncern jest pośrednikiem, który udostępnia developerom sklep z aplikacjami. Do pobierania płatności od użytkowników służy usługa Google Checkout, zintegrowana ze sklepem. Innymi słowy, sprzedawcami w Google Play są sami twórcy aplikacji. Ten model działania można porównać do serwisu ogłoszeniowego, który pozwala zamieszczać oferty różnym sprzedawcom i pośredniczy w przyjmowaniu płatności. Ten model wiąże się z tym, że obowiązki związane z naliczaniem podatków i księgowością spoczywają w całości na developerach.

tabelka

Czy trzeba rejestrować działalność gospodarczą, by zarabiać na aplikacjach mobilnych?

Zanim przejdziemy do opisu rozliczania sprzedaży aplikacji, zastanówmy się, czy takie zarobki obligują do założenia działalności gospodarczej. Opisana powyżej różnica pomiędzy Google Play i App Store jest kluczowa.

Działalność gospodarcza zdefiniowana jest m.in. w ustawia o swobodzie działalności gospodarczej i w ustawie o podatku dochodowym. W obu aktach prawnych jest mowa, że działalność gospodarcza to aktywność wykonywana w celu zarobkowym, bez względu na jej rezultat, która jest zorganizowana i ciągła. Dodatkowo, ustawa o podatku dochodowym podaje, że działalnością gospodarczą nie są zarobki uzyskiwane z innych źródeł, w tym ze stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, najmu, czy dzierżawy.

Jeśli chodzi o platformę App Store, twórca aplikacji nie musi rejestrować działalności, aby zarabiać, ponieważ wynagrodzenie z tytułu opłaty licencyjnej może być traktowane jako przychód wynikający z praw majątkowych, a takie przychody nie wymagają założenia działalności gospodarczej (mówi o tym ustawa o podatku dochodowym, Rozdz. 1, Art. 5a, pkt. 6c). Jest to o tyle korzystne, że oprócz oszczędności na składkach ZUS, twórca aplikacji może korzystać z prawa do 50-proc. kosztów uzyskania przychodu, które znacznie zmniejszają podatek dochodowy.

Jak natomiast wygląda sytuacja w przypadku Google Play? Biorąc pod uwagę szereg następujących po sobie czynności, które twórca aplikacji musi podjąć, aby udostępnić ją w Google Play oraz fakt, że aplikacja w Google Play jest stale dostępna dla każdego, istnieje duże prawdopodobieństwo, że polski fiskus uzna oferowanie aplikacji w Google Play za działalność gospodarczą. Można ją bowiem uznać za działalność ciągłą i zorganizowaną.

Jeśli jednak developer uważa, że oferowanie aplikacji nie spełnia kryteriów działalności gospodarczej, przychody z Google Play należy ująć w PIT-36 w „przychodach z innych źródeł”. Nie można w tym wypadku uwzględnić zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu, a tylko takie, które zostały faktycznie poniesione. Twórca aplikacji powinien mieć na to stosowne faktury i rachunki.

Poniższy opis sposobu rozliczenia sprzedaży aplikacji dotyczy przedsiębiorców.

Współpraca z App Store oznacza świadczenie usługi dla Apple, która nie podlega VAT w Polsce

Zakładając, że twórca aplikacji prowadzi działalność gospodarczą, udzielenie licencji firmie Apple jest świadczeniem usług. Ponieważ developerzy z Polski zawierają najczęściej umowę z filią Apple w Luksemburgu, oznacza to, że transakcja stanowi tzw. wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług. Oznacza to, że miejscem świadczenia usługi jest kraj usługobiorcy (w tym wypadku Luksemburg, gdzie zlokalizowana jest filia Apple), a co za tym idzie – obowiązek rozliczenia podatku VAT przechodzi na usługobiorcę (czyli na filię Apple). Polski przedsiębiorca nie rozlicza VAT-u w związku z taką sprzedażą.

Przed zawarciem umowy z oddziałem Apple z siedzibą w Luksemburgu, przedsiębiorca ma obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT-UE. Dotyczy to zarówno VAT-owców, jak i firm zwolnionych z VAT. W momencie złożenia formularza, przedsiębiorca otrzymuje możliwość posługiwania się europejskim numerem NIP, który składa się z przedrostka „PL” oraz dotychczasowego numeru NIP. Każda transakcja z Apple oznacza w tej sytuacji konieczność składania deklaracji VAT-UE za okres, w którym nastąpiła.

Developer otrzymuje wypłatę od Apple – co dalej?

W dniu otrzymania przelewu od Apple, przedsiębiorca powinien wystawić fakturę VAT. Nabywcą usługi powinna być firma Apple, a faktura powinna mieć następujące cechy:

  1. Numer NIP przedsiębiorcy powinien być wpisany z przedrostkiem „PL”.
  2. Nazwa usługi powinna brzmieć np. „Opłata licencyjna z tytułu sprzedaży aplikacji w Apple App Store”.
  3. Kwota brutto za usługę powinna opiewać na kwotę przelewu otrzymanego od Apple.
    UWAGA: Ewentualne koszty przelewu można ująć w kosztach uzyskania przychodów.
  4. Stawka podatku powinna wynosić „np” (nie podlega).
  5. W dowolnym miejscu na fakturze należy dodać adnotację „odwrotne obciążenie”.

Choć przepisy wymagają przesłania jednego egzemplarza faktury do odbiorcy, w tym wypadku nie jest to konieczne, ponieważ nabywca (Apple) nie wymaga uzyskania faktury. Jeśli na fakturze figuruje kwota w obcej walucie, na potrzeby księgowania należy ją przeliczyć na złotówki według średniego kursu wymiany walut NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Google Play jest tylko pośrednikiem w transakcjach między developerami a użytkownikami

Google Play wymaga znacznie więcej od developerów. Google jedynie pośredniczy w transakcjach oferując twórcom aplikacji sklep (Google Play) oraz system przyjmowania płatności (Google Checkout). Dlatego sprzedawcą aplikacji nie jest Google, tylko twórca aplikacji (developer) i to na nim ciążą obowiązki podatkowe i księgowe związane z każdą sprzedażą.

Google Checkout jest systemem płatności on-line zbliżonym do PayPala. Za jego pomocą przyjmowane są płatności od użytkowników z różnych krajów, przeliczane na złotówki i gromadzone na koncie sprzedawcy. Środki zgromadzone w Google Checkout można wypłacić co miesiąc, w kwocie pomniejszonej o stosowne prowizje. Developerzy mają na bieżąco dostęp do rejestru sprzedaży, który zawiera informacje o poszczególnych transakcjach i klientach. To pomaga prawidłowo rozliczyć sprzedaż.

Sprzedawanie w Google Play to konieczność prowadzenia księgowości

Oferowanie aplikacji przez Google Play to świadczenie usług drogą elektroniczną. Taka sprzedaż wiąże się z koniecznością uwzględnienia licznych przepisów.

Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży (lub rejestr sprzedaży VAT, jeśli jest VAT-owcem) oraz wpisywać do KPiR wynikający z niego przychód na zakończenie dnia. Ewidencję sprzedaży prowadzi się na podstawie bieżących raportów sprzedaży, dostępnych w tzw. konsoli programisty w Google Play. Fakt, że pieniądze są wypłacane co miesiąc nie ma wpływu na sposób księgowania, ponieważ do sprzedaży (powstania przychodu) dochodzi w momencie zakupu aplikacji, a nie wypłaty środków.

Należy wziąć pod uwagę, że środki wypłacone z Google Checkout będą zapewne mniejsze niż wynikające z ewidencji sprzedaży. Wynika to stąd, że wypłata jest pomniejszana o prowizje Google. Mogą one jednak stanowić koszty uzyskania przychodów.

Sprzedaż w Google Play wymaga ustalenia odpowiednich stawek VAT

Przedsiębiorca może korzystać ze zwolnień z VAT (np. z uwagi na limit obrotu) – wówczas nie opodatkowuje sprzedaży. W przeciwnym razie musi ustawić właściwe stawki VAT – Google Play ułatwia tę czynność.

Stawki VAT ustawia się w konsoli programisty. Jest to o tyle istotne, że Google oblicza prowizję od kwoty pomniejszonej o podatek VAT, dlatego w interesie przedsiębiorcy leży, aby stawki były prawidłowe.

W przypadku sprzedaży na rzecz osób prywatnych z Polski lub innych krajów UE należy doliczyć podatek VAT właściwy dla kraju sprzedawcy. Ponieważ Google Play nie umożliwia firmom rejestracji kont firmowych jako nabywcom aplikacji, wszystkie transakcje są w istocie traktowane jak z osobami prywatnymi. Oczywiście, osoby te mogą pochodzić z różnych krajów. Jeśli sprzedawca jest zwolniony z podatku VAT, powinien w Google Play ustawić stawkę 0% dla wszystkich krajów, zaś jeśli jest zarejestrowany jako VAT-owiec, powinien początkowo ustawić następujące stawki:

  • dla użytkowników z Polski i krajów UE: 23%,
  • dla pozostałych krajów: inna w zależności od kraju.

W przypadku klientów prywatnych spoza UE obowiązuje zasada, że miejscem opodatkowaniem jest w takim przypadku kraj nabywcy. Aby zorientować od którego momentu i czy w ogóle należy płacić VAT w danym kraju, najlepiej zapoznać się ze stosowanymi w nim przepisami VAT. Np. w USA nie stosuje się w ogóle podatku VAT, więc w Google Play ustawia się 0%.

Z jakimi problemami stykacie się rozliczając sprzedaż aplikacji na urządzenia mobilne?

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu