Poradniki

Faktura prosumencka w PGE: Rozkładamy rachunek za fotowoltaikę na czynniki pierwsze

Błażej Wojciechowski
Faktura prosumencka w PGE: Rozkładamy rachunek za fotowoltaikę na czynniki pierwsze
8

Rozliczanie rachunków za energię fotowoltaiczną może wydawać się skomplikowane, ale nie martw się! W tym artykule krok po kroku wyjaśniamy, jak czytać fakturę prosumencką w PGE. Dzięki temu zyskasz pełną kontrolę nad taryfami, okresami rozliczeniowymi i wszystkimi danymi liczbowymi.

Jak czytać rachunek za prąd w PGE z fotowoltaiką?

Coraz więcej osób decyduje się dziś na inwestycję w instalacje fotowoltaiczne. Wraz z rozwojem tego sektora, pojawiły się przeróżne systemy rozliczeń, które umożliwiają użytkownikom samodzielne zarządzanie produkcją i zużyciem energii. Jednym z takich systemów jest net-billing od PGE, wprowadzony w Polsce od kwietnia 2022 roku. Odczytanie rachunku za prąd, na pierwszy rzut oka, może wydawać się skomplikowane. Na szczęście to nic trudnego.

W tym artykule dokładnie przyjrzymy się temu, jak odczytać fakturę za prąd w PGE z fotowoltaiką. Dzięki temu każdy prosument będzie mógł lepiej zrozumieć swoje rachunki za energię elektryczną!

Prosument, czyli kto?

Termin "prosument" jest połączeniem dwóch słów: "producent" i "konsument", co odzwierciedla rolę i działanie tej nowej kategorii uczestników rynku energii elektrycznej.

Prosument to osoba fizyczna lub prawna, która nie tylko konsumuje energię elektryczną z sieci, ale także produkuje ją, (np. za pomocą własnych paneli fotowoltaicznych). W praktyce oznacza to, że prosument generuje energię elektryczną ze źródeł odnawialnych i jednocześnie może oddawać nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci elektroenergetycznej.

Różnice między prosumentem a konsumentem energii elektrycznej wynikają więc głównie z aktywności produkcyjnej prosumenta:

 • Produkcja i zużycie energii: Główną różnicą między prosumentem a konsumentem jest to, że prosument nie tylko pobiera energię elektryczną z sieci, ale również ją produkuje. Konsument natomiast wyłącznie korzysta z dostarczonej przez sieć energii.
 • Zakres wpływu na koszty: Prosument ma większy wpływ na swoje koszty energii, ponieważ ilość wyprodukowanej energii wpływa na to, ile trzeba będzie zakupić z sieci. Konsument nie ma takiego wpływu, ponieważ kupuje całą zużywaną energię.
 • Oddawanie nadwyżek: Prosument ma możliwość oddawania nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci, co pozwala na obniżenie własnych kosztów lub uzyskanie korzyści finansowej. Konsument nie ma takiej możliwości.
 • Bilans energetyczny: Dla prosumenta istotne jest utrzymanie bilansu między wyprodukowaną a zużytą energią. Dla konsumenta bilans polega na opłacaniu rachunków za zużytą energię.
Źródło: Depositphotos

Rozliczanie fotowoltaiki w PGE

Od kwietnia 2022 roku polscy prosumenci energii elektrycznej w PGE mają możliwość korzystania z systemu rozliczeń znanego jako net-billing. Jego podstawową zasadą jest rozliczanie wartości energii elektrycznej na podstawie rynkowych cen energii. Oznacza to, że prosument otrzymuje wynagrodzenie za oddaną do sieci nadwyżkę energii elektrycznej oraz płaci za energię pobraną z sieci w przypadku, gdy własna produkcja nie pokrywa aktualnego zapotrzebowania.

W praktyce, jeśli instalacja fotowoltaiczna generuje więcej energii, niż jest potrzebne do zaspokojenia bieżącego zapotrzebowania, nadwyżka ta jest oddawana do sieci elektroenergetycznej. W momencie, gdy produkcja własna nie pokrywa potrzeb, prosument pobiera energię z sieci. System net-billing pozwala na dokładne odwzorowanie tych procesów w rachunkach za prąd.

Rozliczenia zgodnie z rynkową ceną energii

W omawianym systemie prosument nie jest rozliczany zgodnie z wcześniejszymi stałymi stawkami za energię, ale zgodnie z rzeczywistą, miesięczną ceną energii elektrycznej na rynku.

Aby ułatwić proces rozliczeń w systemie net-billing, prosument posiada indywidualne konto prowadzone przez dostawcę energii. Na tym koncie znajduje się tzw. depozyt prosumencki, który stanowi zabezpieczenie finansowe w przypadku niewystarczającej ilości nadwyżek do pokrycia pobrania energii z sieci.

Depozyt prosumencki jest wykorzystywany na pokrycie kosztów zakupu energii z sieci w momencie, gdy produkcja własna nie jest dostateczna. Jednakże ważne jest, że depozyt ten nie może być wykorzystany wstecz, czyli nie jest możliwe rozliczenie nadwyżek z miesięcy poprzednich. To zachęca prosumentów do racjonalnego gospodarowania energią w czasie bieżącym.

Kluczowe cechy depozytu prosumenckiego:

 • Indywidualne konto – każdy prosument ma własne konto, na którym znajduje się depozyt.
 • Zabezpieczenie – depozyt stanowi zabezpieczenie dla dostawcy energii, by zapewnić pokrycie kosztów zakupu energii z sieci.
 • Wykorzystywanie depozytu – depozyt jest wykorzystywany wtedy, gdy ilość energii wprowadzonej do sieci jest mniejsza niż pobranej.

Warto zaznaczyć, że depozyt prosumencki nie może być używany wstecz, co oznacza, że nie jest możliwe rozliczenie nadwyżek z poprzednich okresów rozliczeniowych.

Jak czytać rachunek w PGE, gdy mam fotowoltaikę

Faktura dla prosumentów może wydawać się bardziej złożona niż standardowe rachunki za prąd, ze względu na uwzględnianie różnych aspektów produkcji i zużycia energii elektrycznej. Niemniej jednak, zrozumienie poszczególnych sekcji faktury pozwala lepiej kontrolować i monitorować swoje wydatki energetyczne. Oto co trzeba wiedzieć:

Zbiorcza informacja o wartości energii:

Dane pomiarowe:

Wyliczenie wartości sprzedaży:

Rozliczenie wartości energii wprowadzonej do sieci:

Zasady rozliczania fotowoltaiki w PGE

Prosumenci mają możliwość wyboru okresu, w którym chcą być rozliczani za zużytą i wyprodukowaną energię. Dostępne opcje różnią się między sobą częstotliwością wystawiania faktur i bilansowania energii. W ramach tej zasady istnieją różne opcje dostosowane do różnych potrzeb:

 • Okres miesięczny – rozliczenia są dokonywane na koniec każdego miesiąca.
 • Okres dwumiesięczny – rozliczenia odbywają się na koniec każdego miesiąca parzystego.
 • Okres półroczny – rozliczenia następują dwa razy w roku, na dzień 30 czerwca i 31 grudnia.

Działanie instalacji fotowoltaicznej i bilansowanie energii

Instalacja fotowoltaiczna przekazuje wyprodukowaną energię bezpośrednio do nieruchomości prosumenta, gdzie jest wykorzystywana na bieżąco w proporcji 1:1 (bez potrącenia). Gdy ilość wyprodukowanej energii przekracza aktualne zapotrzebowanie, nadwyżka zostaje zarejestrowana przez licznik jako "energia wprowadzona do sieci". W przypadku, gdy własna produkcja jest niewystarczająca, brakująca część energii jest pobierana z sieci i rejestrowana przez licznik jako "energia pobrana z sieci".

Instalacja fotowoltaiczna ma określoną maksymalną moc wytwórczą, która wpływa na sposób rozliczenia energii oddanej i pobranej. Zgodnie z przepisami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii, energia wprowadzona do sieci jest bilansowana z energią pobraną, z uwzględnieniem współczynnika bilansowania. Ten współczynnik zależy od mocy wytwórczej instalacji i może wynosić:

 • Dla instalacji o mocy do 10 kW – 0,8 (80%)
 • Dla instalacji o mocy 10,01-50 kW – 0,7 (70%)

Oznacza to, że np. dla instalacji o mocy 10 kW, jeśli prosument wprowadzi do sieci 100 kWh energii, efektywnie zostanie mu zwrócone 80 kWh.

Sposób odczytywania faktury prosumenckiej w PGE

Faktury dla prosumentów są wystawiane zgodnie z wybranym okresem rozliczeniowym. Na fakturze znajdują się istotne terminy i odczyty, takie jak daty wykonania odczytów, ilość energii pobranej ("pobór") i wprowadzonej do sieci ("wprowadzenie"), a także informacje dotyczące taryf. Przy fakturach dla taryf wielostrefowych widoczne są także kolumny dla różnych stref czasowych.

Na fakturze prosumenckiej znajdują się daty wykonania odczytów. Od momentu wprowadzenia systemu net-billing, odczyty licznika nie są wymagane. To konsekwencja sposobu przygotowania danych rozliczeniowych, które bazują na bilansowaniu w każdej godzinie. Dlatego na fakturze może brakować tradycyjnych odczytów, jakie widzimy na standardowych rachunkach za prąd.

W ramach odczytywania faktury prosumenckiej ważne są dwie podstawowe wartości:

 • Pobór: To ilość energii elektrycznej pobranej z sieci elektroenergetycznej w danym okresie rozliczeniowym.
 • Wprowadzenie: To ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację prosumenta i oddanej do sieci w danym okresie rozliczeniowym.

Te dwie wartości są kluczowe dla bilansowania energii, które jest fundamentem systemu net-billing. Różnica między ilością wprowadzoną a pobraną energią decyduje o kwocie do zapłaty lub ewentualnej nadwyżce, która może być zwrócona prosumentowi.

Taryfy i strefy czasowe

Jeśli prosument korzysta z taryf wielostrefowych, faktura prosumencka może zawierać informacje o różnych strefach czasowych, dla których obowiązują różne stawki za energię. Strefy dzielą się na różne części dnia, takie jak strefa dzienna, nocna i ewentualnie inne, np. antysmogowa. Warto zwrócić uwagę na ilość energii pobranej i wprowadzonej do sieci w poszczególnych strefach, aby lepiej zrozumieć, w jakich momentach prosument zużywa lub oddaje energię.

Rozliczanie fotowoltaiki w PGE

Odczytywanie faktury dla prosumentów wymaga zrozumienia kluczowych wartości związanych z ilościami pobraną i wprowadzoną energii oraz bilansu energetycznego. Uwzględnienie taryf, stref czasowych oraz wartości energii wprowadzonej pozwala na dokładniejsze zrozumienie, jakie są koszty energetyczne. Dzięki temu będziesz miał(a) pełną kontrolę nad swoimi wydatkami energetycznymi i lepszą świadomość tego, jak wygląda Twoje zużycie prądu.

źródło: gkpge.pl

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu