Sprawdź jaki laptop Intel Evo jest najlepszy dla Ciebie Więcej
Moje przemyślenia

Sprostowanie artykułu pt: "Waldemar Ariel Gala – bezczelność dłużnika z jaką się nigdy nie spotkałem"

GM
Grzegorz Marczak
0

Zgodnie z prawem prasowym publikujemy osobno nadesłane sprostowanie do artykułu "Waldemar Ariel Gala – bezczelność dłużnika z jaką się nigdy nie spotkałem":

„Wymienione w artykule pt. „Waldemar Ariel Gala – bezczelność dłużnika z jaką się nie spotkałem” autorstwa Grzegorza Marczaka spory prawne, zostały przedstawione w nim nierzetelnie, z uwagi na niezwrócenie się w sposób rzeczywisty, a nie tylko pozorowany, do Waldemara Ariela Gali o wyjaśnienie. Najważniejsze aspekty tych spraw prezentują się następująco:

Olga Nowacka

Waldemar Ariel Gala pozostaje w sporze co do wykonania przedmiotu umowy przez tę osobę – w ocenie Waldemara Ariela Gali umowa nie została wykonana. Ponadto nigdy nie podpisał jakoby odebrał zamówiony projekt bez zastrzeżeń. Osoba ta naruszyła także klauzulę poufności, która wiązała ją z Waldemarem Arielem Galą.

Hostersi

Waldemar Ariel Gala pozostaje w sporze co do prawidłowości wykonania przedmiotu umowy przez ten podmiot. Ponadto nigdy nie oświadczał, że usługa świadczona była zgodnie z umową i ma w tym zakresie wiedzę także o innych usługobiorcach, którzy skarżyli się na jakość usług świadczonych przez ten podmiot. Co więcej rozwiązanie umowy nastąpiło na skutek oświadczenia Waldemara Ariela Gali, z uwagi na nieprawidłowe wykonywanie przedmiotu umowy przez usługodawcę. Rzekome “wycofanie przelewu po tygodniu od złożenia dyspozycji w banku” można rozpatrywać jedynie w kategorii samodzielnych nadinterpretacji tego podmiotu.

Transport VIP

Waldemar Ariel Gala pozostaje w sporze co do prawidłowości wykonania przedmiotu umowy przez ten podmiot. Ponadto nigdy nie oświadczał, że wszystkie usługi były świadczone zgodnie z umową, a wręcz przeciwnie sposób ich wykonania budził uzasadnione zastrzeżenia. Podmiot ten naruszył ponadto klauzulę poufności, która wiązała go z Waldemarem Arielem Galą. Nie jest prawdą, że Waldemar Ariel Gala chwalił się korzystaniem z usług tego podmiotu na Facebooku. Do dnia dzisiejszego Waldemar Ariel Gala nie otrzymał żadnego pozwu ani nakazu zapłaty w sprawie tego podmiotu, a okoliczności sporu wskazują, że jest dość mało prawdopodobne, by rzeczywiście taki pozew został już złożony. Waldemarowi Arielowi Gali nie jest także nic wiadome o rzekomym postępowaniu w sprawie gróźb karalnych, w szczególności że takich gróźb nie formułował. Nie jest także prawdą jakoby Waldemar Ariel Gala zalegał z opłatami względem firmy Bazar z Poznania ani GOOD ONE.

Kamil Pietrewicz

Waldemar Ariel Gala pozostaje w sporze co do prawidłowości wykonania przedmiotu umowy przez tę osobę – w ocenie Waldemara Ariela Gali umowa nie została wykonana prawidłowo. Ponadto Waldemar Ariel Gala nigdy nie stwierdził wykonania prac zgodnie z umową. Co więcej wadliwość wykonania umowy przez tę osobę spowodowała konieczność zlecenia dalszych prac innemu podmiotowi. Osoba ta naruszyła ponadto klauzulę poufności, która wiązała ją z Waldemarem Arielem Galą. Rzekome stwierdzenie, że “przelew już idzie”, można rozpatrywać jedynie w kategorii samodzielnych nadinterpretacji Kamila Pietrewicza, gdyż nie jest to wypowiedź Waldemara Ariela Gali.

Housekeeper

Waldemar Ariel Gala pozostaje w sporze co do prawidłowości wykonania przedmiotu umowy przez ten podmiot – w ocenie Waldemara Ariela Gali umowa nie była wykonywana prawidłowo, o czym podmiot ten był bieżąco informowany. Podmiot ten naruszył ponadto klauzulę poufności, która wiązała go z Waldemarem Arielem Galą. Nie jest prawdą, by w sprawie wydany został jakikolwiek “nakaz zapłaty”, a już szczególnie by był on doręczany Waldemarowi Arielowi Gali bezpośrednio przez prawnika, gdyż nie jest to nawet możliwe z punktu widzenia prawa (nakazy zapłaty doręczane są przez sądy).

Martyna Anessi

Waldemar Ariel Gala pozostaje w sporze co do roszczeń o odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji. Obiektywną prawdą jest jedynie to, że w sprawie tej toczy się postępowanie sądowe, które wciąż nie zostało rozstrzygnięte nawet w pierwszej instancji. Polem do prezentacji argumentów w tej sprawie jest zatem sala sądowa a nie Internet.

MamStartup

Waldemar Ariel Gala pozostaje w sporze z tym podmiotem co do naruszeń przez niego dóbr osobistych Waldemara Ariela Gali. W opisywanej sprawie Waldemar Ariel Gala nie ma żadnych zaległości względem tego podmiotu.

Marek Lis

Waldemar Ariel Gala pozostaje w sporze z tą osobą, m.in. co do kar naliczonych tej osobie z tytułu naruszeń zobowiązań. Nieprawdą jest, że Waldemar Ariel Gala wysłał list do matki tej osoby. List został jedynie wysłany na adres podany przez tę osobę w umowie zawartej z Waldemarem Arielem Galą. Jeżeli pod tym adresem zamieszkiwała matka tej osoby a nie sama ta osoba, to już nie jest wina Waldemara Ariela Gali, lecz tej osoby, która ten adres mu podała.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy: