Moje przemyślenia

Intel Business Challenge Europe 2012 - warto się zgłosić do tego konkursu

GM
Grzegorz Marczak
1

Jest jeszcze szansa na zgłoszenie się do konkursu Intel® Busi­ness Chal­lenge Europe, tak samo jak i w zeszłorocznej edycji tak samo i tym razem finały Europejskie odbędą się w Polskim Sopocie. Osobiście już się cieszę na myśl o tej imprezie ponieważ poprzednia edycja była dla mnie bardzo inspirując...

Jest jeszcze szansa na zgłoszenie się do konkursu Intel® Busi­ness Chal­lenge Europe, tak samo jak i w zeszłorocznej edycji tak samo i tym razem finały Europejskie odbędą się w Polskim Sopocie. Osobiście już się cieszę na myśl o tej imprezie ponieważ poprzednia edycja była dla mnie bardzo inspirująca - miałem okazję spotkać wiele ciekawych projektów zarówno inżynieryjnych, technologicznych jak i biochemicznych.

Dlatego serdecznie zachęcam wszystkich do zgłaszania swoich pomysłów do tegorocznej edycji. Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 7 maja. Zgłoszenia powinny dotyczyć jedne jednej z wybranych kategorii czyli: biotechnologia, nanotechnologia, oprogramowanie, aplikacje mobilne, elektronika, robotyka, energia i jej wytwarzanie. Zakwalifikowane będą zgłoszenia od osób w wieku od 18 do 34 lat, studentów, doktorantów lub absolwentów szkół wyższych (wygląda chyba na to, że zmieniły się nieco zasady konkursu).

Co będzie się działo dalej ze zgłoszeniami? Kon­kurs został podzielony na trzy etapy.

Pod­czas etapu I auto­rzy pro­jek­tów reje­strują się na plat­for­mie HiTech­Plant (www.hitechplant.com) i zamiesz­czają wstępny opis pro­jektu, ter­min reje­stra­cji i nade­sła­nia abs­traktu upływa 7 maja.

W eta­pie II, 100 wybra­nych Uczest­ni­ków będzie musiało przed­sta­wić szcze­gó­łowy biz­ne­splan swo­jej dzia­łal­no­ści. Zostaną także popro­szeni o przy­go­to­wa­nie kil­ku­mi­nu­to­wego mate­riału fil­mo­wego na temat swo­jego pomy­słu. Mię­dzy­na­ro­dowe Jury wyłoni spo­śród setki naj­lep­szych pro­jek­tów 20 prac fina­ło­wych.

Ostat­nim, III eta­pem, jest udział w Finale Intel® Busi­ness Chal­lenge Europe, który odbę­dzie się w jed­nym z euro­pej­skich miast już jesie­nią 2012 roku.
Zwy­cięzcy Intel® Busi­ness Chal­lenge Europe zostają zakwa­li­fi­ko­wani do mię­dzy­na­ro­do­wego finału Kon­kursu Intel® Glo­bal Chal­lenge, który odbę­dzie się w listo­pa­dzie 2012 na Uni­wer­sy­te­cie Kali­for­nij­skim w Ber­ke­ley. Zwy­cięzca Intel® Glo­bal Chal­lenge otrzyma nagrodę w wyso­ko­ści 100.000 USD.

Dlaczego warto? Przede wszystkim jest to naprawdę międzynarodowy konkurs. Sporo pieniędzy ale też duża szansa na wyrobienie sobie dobrych kontaktów na przyszłość. Szczególnie jeśli ktoś myśli o globalnym startupie. W zeszłym roku miałem na przykład przyjemność poznać spor dziennikarzy i blogerów z Europy, którzy tylko czekali na jakieś ciekawe kąski z konkursu.

Wszystkie szczegóły, regulamin Konkursu i dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie internetowej: www.intelchallenge.eu.

Ps. No i miło mi poinformować, że Antyweb jest patronem medialnym tej imprezy. Także zwycięzcy i dobre polskie zespoły mogą liczyć na to, że zostaną u nas opisane :)

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

Startup