Artykuł sponsorowany

Wszystko, co musisz wiedzieć o zakładaniu firmy na Biznes.gov.pl

Grzegorz Ułan
Wszystko, co musisz wiedzieć o zakładaniu firmy na Biznes.gov.pl
2

Zakładanie firmy jeszcze kilka lat temu stawiało przed nami szereg wyzwań. Obecnie proces ten został znacznie ułatwiony – i ogromna w tym zasługa rozwijających się usług online w polskiej administracji. Teraz możemy otworzyć firmę bez wychodzenia z domu – wystarczy dostęp do internetu.

Strona Biznes.gov.pl pozwala założyć własną firmę bez konieczności udawania się w tym celu do urzędu. Szybko i bez problemu. Nareszcie nie musimy przejmować się godzinami pracy urzędu, czy długimi kolejkami przed okienkiem. Zanim jednak założymy firmę online, warto wcześniej poznać wszystkie obowiązujące zasady.

Kto może założyć firmę w Polsce?

Przede wszystkim musimy sprawdzić, czy w ogóle możemy założyć firmę nad Wisłą. Jednym z najważniejszych kryteriów jest bycie pełnoletnim – dlatego wszyscy zainteresowani prowadzeniem biznesu muszą mieć skończone 18 lat.

Drugą istotną kwestią jest obywatelstwo. Wbrew powszechnie panującej opinii, nie potrzeba polskiego obywatelstwa, by założyć firmę w Polsce. To szczególnie istotne w kontekście ostatnich wydarzeń i wojny na Ukrainie – jej obywatele również mogą w Polsce zakładać działalność gospodarczą. Trzeba jednak spełnić tu kilka warunków.

Obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej mogą zakładać firmę w Polsce na tych samych zasadach, co Polacy. Ci spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego dodatkowo muszą legitymować się:

  • zezwoleniem na pobyt stały,
  • zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • zezwoleniem na pobyt czasowy

Czy aby na pewno musisz zakładać firmę?

Czy zarejestrowanie firmy jest niezbędne by prowadzić działalność gospodarczą? Nie. Prawdą jest, że aby w sposób ciągły prowadzić we własnym imieniu działalność zarobkową musimy zarejestrować ją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG. Jednak w przypadku, gdy czerpiemy z niej niewielkie przychody - nie jest to obowiązkowe.

Jakie to przychody? Próg jest jasno określony, a mianowicie w żadnym z miesięcy prowadzenia takiej działalności nie możemy przekroczyć  50% minimalnego wynagrodzenia. W tym roku jest to 3010 zł, czyli nasz miesięczny przychód nie może przekroczyć kwoty 1505 zł.

Do prowadzenia takiej działalności nierejestrowanej musimy być osobą fizyczną, nie prowadzić jej w ramach spółki cywilnej, nie prowadzić działalności regulowanej wymagającej uzyskania osobnych zezwoleń czy licencji oraz nie prowadzić działalności gospodarczej w ostatnich 60 miesiącach.

Wybór kodu PKD do prowadzonej działalności

Kolejną ważną kwestią przed założeniem firmy jest wybór kodów PKD - Polskiej Klasyfikacji Działalności. Uzależniony jest od tego, jaką konkretną działalność chcemy prowadzić.

Właściwe kody dla naszej działalności z łatwością odszukamy w specjalnej wyszukiwarce na stronie Biznes.gov.pl. Ten krok jest ważny, bo decyduje o konkretnej formie opodatkowania działalności, konieczności rejestracji podatku VAT czy posiadania kasy fiskalnej.

Sprawdzenie konieczności zdobycia pozwoleń

Zanim jednak przejdziemy do podatków, wcześniej musimy sprawdzić czy nasza działalność nie będzie wymagała uzyskania specjalnych zezwoleń lub koncesji. Wprawdzie możemy o nie wystąpić już po zarejestrowaniu firmy, ale wcześniej warto o nich wiedzieć. Pełną listę tzw. działalności reglamentowanych znajdziemy tutaj.

Opodatkowanie działalności, VAT i ZUS

Tym samym przechodzimy już do tematów, których żaden przedsiębiorca nie może uniknąć, a więc opłat związanych z prowadzeniem działalności.

W pierwszej kolejności musimy wybrać formę opodatkowania naszych przyszłych dochodów. Przy nowo zakładanej działalności do wyboru mamy trzy:

  • według skali podatkowej (stawka podatkowa 17% i 32%)
  • według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%)
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku wyboru stawki liniowej, opodatkowany zostanie nasz dochód, a wybór ryczałtu spowoduje opodatkowanie naszego przychodu. Jeśli nie zdecydujemy się ani na opodatkowanie według stawki liniowej, ani ryczałtem, automatycznie obejmie nas opodatkowanie według zasad ogólnych, a więc pierwszy z powyższych podpunktów.

Omawiamy tu przypadek zakładania firmy, więc nie skorzystamy z czwartej formy opodatkowania - karty podatkowej. Ta dostępna jest tylko dla przedsiębiorców, którzy z niej skorzystali we wcześniejszych latach.

Niezależnie od wyboru formy opodatkowania dochodów, obowiązuje nas opłacanie podatku VAT, który naliczany jest za każdą transakcję sprzedaży określonych towarów czy usług.

Są tylko dwa przypadki, kiedy nie musimy się rejestrować do opłacania podatku VAT: jeśli nasza sprzedaż nie przekracza rocznie kwoty 200 tys. zł oraz gdy sprzedajemy wyłącznie towary zwolnione z podatku VAT.

Pozostaje jeszcze obowiązek opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli dopiero zakładamy swoją działalność gospodarczą (i nie prowadziliśmy jej w ostatnich 60 miesiącach) możemy skorzystać przez pierwsze pół roku z Ulgi na start, a przez kolejne 24 miesiące z obniżonych składek od preferencyjnej podstawy.

Po tym dość długim okresie, każdy przedsiębiorca ma już obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe. Do tego składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast dobrowolne jest opłacanie składek na ubezpieczenie chorobowe.

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane są od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Prowadzenie ewidencji i księgowości

Kwestie opodatkowania, VAT i składek wiążą się z koniecznością prowadzenia dokumentacji rachunkowej, z której zwolnieni są tylko przedsiębiorcy, którzy mogą korzystać z formy opodatkowania na podstawie karty podatkowej.

Pozostali przedsiębiorcy muszą wybrać jedną z dwóch rodzajów prowadzenia księgowości:

  • w formie uproszczonej na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub przy ryczałcie na podstawie ewidencji przychodów
  • w pełnej formie na podstawie ksiąg rachunkowych.

Ważną kwestią jest tu też posiadanie konta bankowego, może to być zarówno rachunek firmowy jak i prywatny, ale prowadzony samodzielnie. Jest on o tyle ważny, iż transakcji przekraczających 15 tys. zł dokonanych z innym przedsiębiorcą nie możemy rozliczać gotówkowo.

Wybór nazwy i siedziby firmy

Przechodzimy już do przyjemniejszych rzeczy, a więc założenia firmy. Zanim jednak tego dokonamy musimy wybrać nazwę firmy. Przy działalności gospodarczej musi ona składać się co najmniej z naszego imienia i nazwiska, do którego możemy dopisać człon, na przykład opisujący rodzaj prowadzonej działalności.

Musimy tu też pamiętać, że możemy założyć tylko jedną jednoosobową działalność gospodarczą na nasze dane wpisane do CEIDG, ale na jej podstawie prowadzić kilka różnych działalności.

Naszą działalność gospodarczą możemy prowadzić w różnych miejscach - w domu, w biurze, bez stałego adresu lub mobilnie. Jeśli mamy stały adres prowadzenia działalności, przy zakładaniu firmy na Biznes.gov.pl możemy wskazać z osobna adres do doręczeń, adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej oraz dodatkowe stałe miejsca w przypadku filii czy oddziałów. Oczywiście pod warunkiem posiadania tytułu prawnego do każdej nieruchomości pod tymi adresami.

Rejestracja firmy online na Biznes.gov.pl

To już w zasadzie wszystko, bogatsi o powyższą wiedzę możemy już na spokojnie zasiąść do rejestracji firmy online. Rekomendujemy skorzystać z kreatora usługi, który krok po kroku przeprowadzi przez ten proces na stronie Biznes.gov.pl. Niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu.

Więcej o całym procesie zakładania firmy online i korzystania później z e-administracji już jako jednoosobowa działalność gospodarcza możecie przeczytać w naszym pierwszym wpisie na ten temat: E-administracja nie tylko dla obywateli. Co może załatwić firma przez internet na Biznes.gov.pl?

Jak zarejestrować firmę przez pełnomocnika?

Na koniec zostawiliśmy instrukcję na wypadek, gdy z jakichś względów nie możemy założyć firmy samemu. W takim przypadku możemy wszelkie formalności z tym związane przekazać naszemu pełnomocnikowi. Jednak tu warunek jest taki, że nasz pełnomocnik pomoże nam założyć firmę wyłącznie osobiście w urzędzie.

Naszym pełnomocnikiem może być dowolna osoba, na przykład ktoś z członków rodziny, musi mieć jedynie pełną zdolność do czynności prawnych.

Pełnomocnictwo do rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG udzielamy pisemnie i przekazujemy je naszemu wybranemu pełnomocnikowi, który to wraz dowodem opłacenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, może zarejestrować firmę na nasze dane w urzędzie miasta lub gminy.

Pełnomocnictwo to musi zawierać nasze dane osobowe jak i naszego pełnomocnika, czyli imię i nazwisko, PESEL oraz serię i numer dokumentu tożsamości. Dodatkowo określamy w nim nasz stopień pokrewieństwa oraz do jakich czynności go upoważniamy.

Możemy udzielić w nim zgody jedynie na założenie działalności gospodarczej, ale też możemy pozostawić go pełnomocnikiem do innych czynności, niezbędnych już w trakcie prowadzenia firmy. W takim wypadku warto podać jego dane w formularzu CEIDG-1 już po zarejestrowaniu firmy. Pełnomocnik wpisany do CEIDG nie będzie musiał dołączać pełnomocnictwa, załatwiając za ciebie sprawy w CEIDG i płacić opłaty skarbowej.

Co jeszcze ważne na koniec, po założeniu firmy na stronach Biznes.gov.pl, utworzone zostanie nam Konto Przedsiębiorcy, z poziomu którego będziemy mogli w jednym miejscu załatwić online szereg spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z biura.

Stock Image from Depositphotos.

Artykuł powstał we współpracy z serwisem Biznes.gov.pl.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu