Polska

Jest konkurs dla młodych! Sprawdź swoją wiedzę o mediach!

Marcin M. Drews
Jest konkurs dla młodych! Sprawdź swoją wiedzę o mediach!
0

Napisz esej, stwórz film, fotoreportaż lub fotokast na jeden z podanych tematów, a następnie sprawdź swe umiejętności i wiedzę podczas testu na etapie okręgowym i na etapie centralnym - piszą organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mediach, skierowanego do uczniów szkół średnich. Jeśli zalic...

Napisz esej, stwórz film, fotoreportaż lub fotokast na jeden z podanych tematów, a następnie sprawdź swe umiejętności i wiedzę podczas testu na etapie okręgowym i na etapie centralnym - piszą organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mediach, skierowanego do uczniów szkół średnich. Jeśli zaliczasz się do tej grupy wiekowej, a chciałbyś zostać dziennikarzem, otrzymać indeks na wybrany kierunek dziennikarski i przy okazji zdobyć sprzęt multimedialny renomowanych firm, masz teraz świetną okazję!

Współczesne media intrygują, dziwią, oburzają – czytamy na stronie konkursu - często jednak powodem takiego stanu rzeczy jest brak rzetelnej wiedzy o ich funkcjonowaniu, historii i ewolucji, współczesnej strukturze i mechanizmach działania. Organizatorzy konkursu pragną wyjść naprzeciw temu zjawisku i zachęcić społeczeństwo, a zwłaszcza ludzi młodych, do zainteresowania się tym jednym z elementów otaczającej nas rzeczywistości.

Efektem tego jest inicjatywa zorganizowania Konkursu Wiedzy o Mediach, którego celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach oraz promocja edukacji medialnej. W Konkursie tym organizowanym przez Instytut Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych wraz z 15 innymi uczelniami na terenie całego kraju nagrodami są indeksy dla laureatów – uczniów klas maturalnych oraz staże i cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora dla wszystkich laureatów Konkursu.

Kalendarium

  • Zgłoszenia szkół do Konkursu na adres mailowy Komitetu Okręgowego do dnia 26 września 2014 r.
  • Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 31 października 2014 r.
  • Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 21 listopada 2014 r.
  • 12 grudnia 2014 r. – drugi etap Konkursu (zawody okręgowe).
  • 20-21 marca 2015 r. – trzeci etap Konkursu (zawody centralne).

Zasady

W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Nauczyciel – opiekun zgłasza szkołę do udziału w Konkursie w terminie przewidzianym w harmonogramie Konkursu, wysyłając mailem formularz zgłoszenia na adres właściwego Komitetu Okręgowego (załącznik nr 1 na stronie kwm.id.uw.edu.pl/do-pobrania/). Uczeń, który informacje o Konkursie uzyskał z mediów, może dokonać zgłoszenia osobiście (bez pośrednictwa szkoły). Winien on wysłać mailem formularz zgłoszenia (załącznik nr 2) na adres Komitetu Okręgowego właściwego dla szkoły, do której uczęszcza. Adresy Komitetów Okręgowych dostępne są na stronie internetowej Konkursu.

Konkurs ma charakter trzyetapowy.

Pierwszy – szkolny etap Konkursu – polega na wykonaniu przez uczniów pracy na jeden z podanych przez Organizatora Konkursu na stronie internetowej Konkursu tematów i przesłaniu jej w odpowiednim terminie do właściwego Komitetu Okręgowego.

Prace wykonywane mogą być jedynie indywidualnie. Prace zespołowe nie będą oceniane.

Prace konkursowe w pierwszym etapie mogą mieć formę: eseju (maksymalnie 8000 znaków), filmu (maksymalnie 10 minut), nagrania audio, fotoreportażu lub fotokastu. Prace należy wysłać na adres właściwego Komitetu Okręgowego: prace pisemne należy przesyłać w wersji papierowej i elektronicznej, zaś prace mające jedną z pozostałych form – w wersji elektronicznej.

Każda nadesłana na Konkurs praca powinna zawierać metrykę pracy (załącznik nr 3), oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu (załącznik nr 4), oświadczenie o tym, że praca nie jest plagiatem (załącznik nr 5) oraz oświadczenie dotyczące zgody na publikację pracy i przeniesienie na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych z tego tytułu (załącznik nr 6).

Jury konkursowe oceniać będzie poprawność merytoryczną nadesłanych prac, a także ich oryginalność, pomysłowość ujęcia tematu oraz umiejętność wyrażania własnej oceny zagadnienia poruszanego w temacie pracy.

Do drugiego etapu Konkursu w każdym okręgu zakwalifikowanych zostanie 100 uczestników, których prace ocenione zostaną najwyżej. Wyniki pierwszego etapu umieszczone zostaną na stronie internetowej każdego Komitetu Okręgowego.

Uczestnicy mają prawo wglądu do ocenionych prac oraz prawo do odwołania się od oceny do Przewodniczącego Komitetu Okręgowego. Odwołanie należy złożyć pisemnie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Przewodniczący Komitetu Okręgowego rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia wpływu odwołania. Decyzja Przewodniczącego Komitetu Okręgowego jest ostateczna.

Drugi – okręgowy etap Konkursu – odbywa się jednocześnie w 16 uczelniach na terenie kraju i polega na rozwiązaniu testu przygotowanego przez Komitet Główny Konkursu z zakresu wiedzy o mediach. Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut.

Do zawodów centralnych zakwalifikowanych zostaje 10 uczestników Konkursu z każdego okręgu, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu.

W przypadku gdy kilku uczestników uzyska jednakową liczbę punktów o zajętej lokacie decyduje liczba punktów zdobytych za najtrudniejsze pytania testu. Jako najtrudniejsze uznaje się kolejne pytania począwszy od pierwszego.

Dla najlepszych uczestników eliminacji okręgowych poszczególne Komitety Okręgowe mogą przyznawać nagrody rzeczowe.

Uczestnicy biorący udział w eliminacjach okręgowych oraz ich opiekunowie (jeden dla grupy uczniów z danej szkoły oraz jeden dla każdego uczestnika z rekrutacji medialnej), otrzymują na czas eliminacji okręgowych wyżywienie w postaci lunchu i napoju.

Wyniki drugiego etapu Konkursu ogłasza się uczestnikom w dniu eliminacji i umieszcza na stronie internetowej Komitetu Okręgowego.

Uczestnicy mają prawo wglądu do ocenionych prac oraz prawo do odwołania się od oceny do Przewodniczącego Komitetu Okręgowego. Odwołanie należy złożyć pisemnie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Przewodniczący Komitetu Okręgowego rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia wpływu odwołania.

Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania od decyzji Przewodniczącego Komitetu Okręgowego, jeśli uzna, że podczas przeprowadzania eliminacji okręgowych naruszone zostały zasady ich przeprowadzania. W takim przypadku odwołanie składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wyników etapu okręgowego. Przewodniczący Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia wpływu odwołania. Decyzja Przewodniczącego Komitetu Głównego jest ostateczna.

Komitety Okręgowe przesyłają protokół z eliminacji okręgowych do Komitetu Głównego w terminie do 21 dni od dnia przeprowadzenia eliminacji okręgowych.

Trzeci – centralny etap Konkursu – odbywa się w Warszawie i jest dwuczęściowy.

W pierwszej części III etapu uczestnicy rozwiązują test z zakresu wiedzy o mediach. Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut.

Tytuł laureata Konkursu otrzymuje 48 uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki. Laureaci, którzy w roku szkolnym, w którym uzyskali ten tytuł i są uczniami klas maturalnych mają prawo do nagród w postaci przyjęcia na studia na wyższe uczelnie zgodnie z określonymi w Regulaminie Konkursu zasadami, do nagród rzeczowych oraz innych. Laureaci mają prawo wyboru uczelni według listy rankingowej: laureat pierwszego miejsca ma prawo do studiowania w dowolnie wybranej uczelni, kolejni laureaci zaś w uczelniach, które nie zostały wybrane przez laureatów z wyższą lokatą. Listę ogłasza się po rozpatrzeniu wszystkich odwołań. W określonym w harmonogramie terminie laureaci zobowiązani są dokonać wyboru uczelni i poinformować o swej decyzji Komitet Główny. Laureaci dokonują wyboru uczelni po ostatecznym ogłoszeniu listy laureatów. Laureaci, którzy w roku uzyskania tytułu nie są uczniami klas maturalnych mają prawo jedynie do nagród rzeczowych i innych.

W przypadku gdy kilku uczestników uzyska jednakową liczbę punktów, o zajętej lokacie decyduje liczba punktów zdobyta podczas zawodów okręgowych, a w przypadku jednakowej liczby zdobytych na tym etapie decyduje liczba punktów zdobytych za najtrudniejsze pytania etapu centralnego. Jako najtrudniejsze uznaje się kolejne pytania testu począwszy od pierwszego.

Uczestnicy pierwszej części etapu centralnego mają prawo wglądu do ocenionych prac oraz prawo do odwołania się od oceny do Przewodniczącego Komitetu Głównego. Odwołanie należy złożyć pisemnie w dniu ogłoszenia wyników w czasie i miejscu wskazanym w harmonogramie przeprowadzania etapu centralnego w danym roku. Przewodniczący Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie w dniu jego wpływu.

Do drugiej części etapu – quizu przechodzi 12 uczestników Konkursu, którzy uzyskają najwięcej punktów w I części etapu III. Druga część etapu rozgrywana jest dnia następnego po ogłoszeniu listy laureatów, przy udziale publiczności. W przypadku rezygnacji z tej części Konkursu przez któregoś z zakwalifikowanych uczestników jego miejsce zajmuje kolejny uczestnik, który uzyskał największą liczbę punktów.

Zawodnicy biorący udział w quizie odpowiadają na pytania szczegółowe, przygotowane przez Komitet Główny. W trakcie quizu zawodnicy walczą o miejsca premiowane nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez sponsorów Konkursu.

Uczestnikom biorącym udział w zawodach centralnych Organizator Konkursu zapewnia na czas tych eliminacji zakwaterowanie i wyżywienie.

Źródło: kwm.id.uw.edu.pl

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

konkurs